Vyhledávání

Kontakt

Ing., Mgr. Jana Růžičková IČO : 87371731, zapsána v živnostenském rejstříku ode dne 13.10.2010, provozovna otevřena ode dne 3.7.2014


Pechlátova 96/19
150 00 Praha 5

GPS:
50° 3´33,088"N
14°23´39,997E


rezervace ubytování:
+420 774 229 001

ubytovani-praha5@seznam.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Ubytování Lucie, Pechlátova 19/96, 150 00 Praha 5

I. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovatelem:  Ing., Mgr. Jana Růžičková, IČ: 87371731 (dále jen ubytovatel), provozovatel ubytovacích služeb Ubytování Lucie a klienty, kterým poskytuje ubytovatel ubytování. Podmínky jsou pro obě strany závazné.

II. Vznik smluvního vztahu
Na základě poptávky klienta zašle ubytovatel nabídku - potvrzení rezervace ubytování s požadovaným termínem, počtem hostů, vybranými pokoji, a platebními podmínkami. Zaplacením rezervační zálohy nebo částky za ubytování klient potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a ubytovacím řádem a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

III. Platební podmínky
Cena pobytu je stanovena ceníkem. Ceny se liší podle vybrané kapacity a počtu klientů. Úhrada pobytu probíhá ve dvou krocích:
1. Úhrada rezervačního poplatku ve výši minimálně  50% z celkové částky za ubytování bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet č.: 260877327/0300 a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení rezervace klientem, není-li sjednáno jinak. V opačném případě není ubytovatel povinen objednanou kapacitu a termíny pro klienta rezervovat a je oprávněn v tomto termínu poskytnout ubytování třetí osobě.

2. Úhrada celkové částky za ubytování, od které bude odečtena zaplacená záloha bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet č.: 260877327/0300 nebo v hotovosti proti dokladu EET a to nejpozději v den nástupu do ubytování, není-li sjednáno jinak. V opačném případě není povinen ubytovatel klientovi objednanou ubytovací kapacitu poskytnout. V případě úhrady předem na základě faktury musí být celková částka za ubytování připsána na účet ubytovatele nejpozději 5 pracovních dní před nástupem do ubytování, není-li sjednáno jinak. V opačném případě ubytovatel není zavázán ubytování v termínu uvedeném v objednávce poskytnout. Objednávka ubytování je stornována se sankcemi dle článku VII. VOP a ubytovatel je oprávněn ubytovací kapacitu poskytnout třetí osobě.

IV. Práva a povinnosti klienta
1. Klient má právo
a) na poskytnutí všech informací týkajících se pobytu
b) využívat všech objednaných a zaplacených služeb
c) na jednu sadu klíčů zajišťující mu přístup do pronajatých prostor
2. Klient má povinnost
a) zaplatit dohodnutou cenu pobytu
b) dodržovat pravidla občanského soužití, chránit majetek ubytovatele a případnou způsobenou škodu
c) uhradit provozovateli ubytovacího zařízení před ukončením pobytu
d) uvolnit ubytovací kapacitu nejpozději do 10:30hod posledního dne pobytu, není-li předem sjednáno jinak.

V. Práva a povinnosti ubytovatele
1. Ubytovatel má právo
a) na zaznamenání osobních údajů klientů, zejména pak jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (cestovního pasu), do ubytovací knihy
b) v případech, které nemůže ovlivnit (živelné pohromy atd.) na změnu termínu nebo na odstoupení od smlouvy.
c) v případě neuvolnění ubytovací kapacity klientem ve stanovené lhůtě účtovat pobyt i za další den/noc.
2. Ubytovatel má povinnost
a) poskytnout všechny informace týkající se pobytu.
b) zajistit zaplacené služby.
c) odstranit závady bránící řádnému průběhu pobytu klienta.

VI. Stornovací podmínky pobytu
V případě stornování pobytu klientem propadá předem uhrazená záloha. Stornovací poplatky se nehradí v případě, že si za sebe klient najde náhradníka. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby ubytování odstoupit od smlouvy, když klient i přes upozornění ubytovatele hrubě porušuje dobré mravy, úmyslně způsobuje ubytovateli škodu nebo jinak hrubě porušuje ustanovení VOP nebo ubytovacího řádu. Vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy. V případě, kdy klient ukončí pobyt v jeho průběhu (odstoupí od smlouvy), vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy.

VII. Odpovědnost za škody
1. Klient odpovídá za škody způsobené na majetku ubytovatele dle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli bezodkladně, v hotovosti na místě.
2. Ubytovatel odpovídá za škody vzniklé na majetku klienta dle § 433 a následující zák. č.40/1964 Sb.

VIII. Reklamace pobytu
V případě, že poskytnuté služby neodpovídají objednávce, má klient právo reklamace. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečných odkladů přímo u provozovatele. O reklamacích, které se nepodaří vyřešit přímo na místě, musí být sepsán protokol nejpozději v den ukončení pobytu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klient dává ubytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných ubytovateli při uzavírání objednávky ubytování a to za účelem jeho řádné identifikace a zajištění řádného plnění povinností a poskytování služeb ubytovatele. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Ubytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.

X. Ostatní ustanovení
1.  V cenách ubytování není zahrnuto žádné pojištění, stravování ani žádné jiné služby.